Ancestor of Jiu Jitsu – Chen Yuanzhang, Ming Dynasty

Posted in Cheng Style Baguazhang, Shaolin Kungfu, Yin Style Baguazhang and tagged , , , , , , , , , , , .